Forsikring - sne,frost og tøbrud


Forsikring - sne, frost og tøbrud:


”I sne står urt og busk i skjul

Det er så koldt derude.”


Disse linier har været meget betegnende for vejrsituationen i Danmark i de seneste år i vinterhalvåret.


Hvorledes er man så stillet, når store mængder sne, frost og efterfølgende tøbrud forårsager skader på huset?


Udgangspunktet er at frostskader, skader der skyldes snetryk samt tøbrud, er dækket via ejendommens ejendomsforsikring (husforsikring, villaforsikring).


Med hensyn til snetryk vil en skade som følge heraf, normalvis være dækket af forsikringen. Udtrykket snetryk omfatter også sneskred, eksempelvis hvis sammentrykket sne skrider ned af et hustag, og i denne forbindelse beskadiger sternbrædderne.


Ifølge de sædvanlige forsikringsvilkår dækker en ejendomsforsikring vandskade der skyldes frostsprængning af røranlæg med tilhørende installationer, men ikke vandskade der skyldes andre former for frostsprængning, f.eks. frostsprængning af et akvarium.


Såfremt der er tale om en dækningsberettiget skade, er det afgørende om der er tale om røranlæg eller installationer i opvarmede eller uopvarmede lokaler.

I opvarmede lokaler dækker forsikringen uden begrænsninger, mens det i uopvarmede lokaler er et krav, at det skyldes tilfældig svigt i varmeforsyningen, at lokalet er uopvarmet.


Fra domspraksis kan nævnes en sag, hvor forsikringstageren havde truffet aftale med en olieleverandør om påfyldning af olie efter et ”grad-dags-system”.

På trods af denne aftale, løb olietanken tom, medens forsikringstageren og dennes familie var bortrejst, og der skete frostsprængninger i varmtvandsinstallationen.

Uheldet fandtes ikke dækket af forsikringen.


Normal nævnes det udtrykkeligt i forsikringsvilkårene, at forsikring dækker skader, der skyldes voldsomt skybrud eller tøbrud.

I kravet om at der skal være tale om ”voldsomt tøbrud” ligger, at der skal være tale om tøbrud af en sådan kraft, at den temperaturforskel der er tale om, ikke blot overstiger det normale.

I praksis regner man med, at der foreligger voldsomt tøbrud, hvis tøbruddet har en sådan kraft, at utilstoppede normale afløbsledninger, ikke kan klare afledningen.


En tøbrudsdækning i forsikringsvilkårene er dog i praksis begrænset betydeligt, da der normalt i forsikringsvilkårene, vil være undtaget skader som følge af, at der trænger vand ind gennem utætheder eller åbninger, som ikke er en umiddelbar følge af forsikringsskade på ejendommen.

Dette betyder f.eks., at hvis der ligger store snemængder op ad huset og smeltevandet fra dette, i forbindelse med et kraftigt tøbrud, trænger ind, f.eks. ved en terassedør og medfører skader, vil dette ikke være dækket af forsikringen.


Det vil derfor være en rigtig god ide at tage en tur rundt om huset med henblik på at vurdere, hvor der kan være risiko for vandindtrængning i forbindelse med tø.


For praksis kan nævnes to afgørelser, som resulterede i dækning for voldsom skybrud:

I løbet af natten mellem den 3. og 4. december pressede betydelige vandmængder sider ind på et udendørs svømmebassin.

Fra den 2. til 3. december var temperaturen steget fra -6 grader til +10 grader og snedækket var ændret fra 20 cm til 0 cm.

Det antoges, at skaden skyldtes voldsomt tøbrud, og derfor var dækket af forsikringen.


I en anden sag havde forsikringstageren anmeldt, at huset mellem den 20. og 21. januar var blevet oversvømmet af smeltevand, og at der om morgenen stod 10 cm vand op ad ydermuren.

Herved var vand trængt igennem husets naturlige åbninger med skader til følge.

Selskabet afviste at betale med henvisning til, at forsikringen ikke dækkede nedbør, der trængte gennem utætheder eller åbninger, jfr. hvad der er nævnt ovenfor.

Ankenævnet for Forsikring fandt, at der var tale om voldsomt tøbrud, og at skaden ikke kunne anses for at være omfattet af dækningsundtagelsen.

Ankenævnet for Forsikring bemærkede i denne forbindelse, at såfremt tøbrudsdækning skulle have noget reelt indhold, skulle der være dækning i en sag som den omhandlede.


Overordnet kan det konstateres, at det er væsentligt, at man selv forebygger skader som følge af frost, snetryk og skybrud, da dette kan have afgørende betydning, når forsikringsselskabet skal vurdere hvorvidt en skade er dækningsberettiget.


Carl-Sejr Jespersen,

Advokat.
  Advokaterne i Nibe, Skalhuse 5, 9240 Nibe, Tlf.: 98 35 15 77 - cvr.nr. 12626134