Forretningsbetingelser 

FORRETNINGSBETINGELSER

 

Advokaterne i Nibe´s forretningsbetingelser gælder for enhver opgave Advokaterne i Nibe påtager sig, medmindre andet aftales skriftligt. Vi udøver advokatvirksomhed i overensstemmelse med det danske advokatsamfunds regelsæt om god advokatskik og retsplejelovens regler om advokater, herunder advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem. Disse regler findes på advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Advokaterne i Nibe er som advokatvirksomhed omfattet af reglerne i hvidvaskloven. Dette betyder, at vi er forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra kunderne og opbevare disse i minimum 5 år fra kundeforholdets ophør.

 

Virksomhedsoplysninger

 

Virksomhedens navn er Advokaterne Niels Pedersen & Carl-Sejr Jespersen.

 

Virksomheden er organiseret som et interessentskab.

 

Alle advokater i virksomheden er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og advokaterne er en del af Advokatsamfundet.

 

Rådgivningsforløb

 

Forretningsmæssig forståelse for den enkelte kundes behov, ansvarlig, åben og uformel dialog er nogle af nøgleordene for vores virksomhed. Når en ny sag startes, modtager kunden derfor en bekræftelse på rammerne for samarbejdet, herunder hvem der er kontaktperson på sagen.

 

Honorar, fakturering og klientmidler

 

Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi et aftalebrev med kunden. Brevet indeholder oplysninger om, hvilket arbejde vi forventer at udføre, hvorledes vores honorar beregnes, et eventuelt overslag over honoraret samt en direkte henvisning til Advokaterne i Nibe´s forretningsbetingelser.

Honorar fastsættes ud fra en række faktorer, herunder den anvendte tid og graden af den specialistviden, der er anvendt i forbindelse med vores bistand samt de involverede medarbejderes erfaring, og under hensyntagen til en samlet vurdering af sagens art og udfald, sagens værdi og betydning for kunden, arbejdets karakter samt det ansvar der er forbundet med sagens gennemførelse. Hvis vores forventninger til honorarets størrelse ændrer sig i takt med sagens udvikling, giver vi kunden besked om dette.

 

Overslag på det fulde honorar ved en sags gennemførelse og afslutning er indikativ, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt.

 

Afhængig af sagens karakter opkræver vi ved sagens opstart et depositum.

 

Fakturering af en sager sker sædvanligvis ved sagens afslutning. Strækker sager sig over længere tid, aconto afregnes disse sager normalt månedligt eller kvartalsvis.

 

 

Vores betalingsbetingelse er netto 10 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling påregnet rente i henhold til gældende lovgivning.

 

Kunden faktureres særskilt for udlæg og øvrige relevante omkostninger i forbindelse med den udførte rådgivning. I forbindelse med modtagelse af opgaven fra kunden, undersøger vi om løsning af opgaven helt eller delvist er omfattet af en retshjælpsforsikring, reglerne om fri proces eller reglerne om offentlig retshjælp.

 

Alle klientmidler der betros Advokaterne i Nibe, forvaltes efter advokatsamfundets regler og bliver indsat på en klientkonto. Renter der tilskrives i perioden, tilfalder klienten i overensstemmelse med advokatsamfundets regler for klientkonti. Efter hvidvaskloven er Advokaterne i Nibe forpligtet til på forespørgsel af videregive kunders identitetsoplysninger til pengeinstitutter.

 

Fortrolighed og insiderhandel

 

Advokaterne i Nibe er underlagt tavshedspligt, og behandler alle oplysninger modtaget af kunden fortroligt.

 

Opbevaring

 

Alle sager og dokumenter vil som hovedregel blive opbevaret i 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter udleveres normalvis i forbindelse med afslutning af sagen.

 

Interessekonflikter

 

Advokaterne i Nibe påtager sig ikke sager, der indebærer en interessekonflikt mellem firmaets kunder. Hvis en interessekonflikt skulle opstå, henviser vi kunden eller kunderne til en anden advokat.

 

 

Immaterielle rettigheder

 

Kunden får de nødvendige rettigheder til brug af det skriftlige materiale, som Advokaterne i Nibe har leveret til kunden. Advokaterne i Nibe bibeholder dog fortsat alle ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder til materialet.

 

Forsikringsdækning og ansvarsbegrænsning

 

Advokaterne i Nibe har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring i Codan og stillet garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Advokaterne i Nibe er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler.

 

Ansvaret er dog for såvel Advokaterne i Nibe som dets partnere begrænset til et beløb på max DKK 3.000.000,00 pr. opgave.

 

Advokaterne i Nibe og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab eller økonomiske konsekvenser, herunder blandt andet driftstab, tab af mistet fortjeneste eller goodwill.

 

Vær dog opmærksom på, at vi har mulighed for konkret at forhøje vores forsikring eller tegne særlig projektforsikring, såfremt kunden ønsker dette.

 

Advokaterne i Nibe og dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere som Advokaterne i Nibe har henvist kunden til, og Advokaterne i Nibe hæfter heller ikke for fejl begået af underleverandører, som Advokaterne i Nibe efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning.

 

E-mail

 

Advokaterne i Nibe kommunikerer bl.a. via e-mail. Vores e-mailkorrespondance er ikke krypteret, og vi er ikke ansvarlige for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf.

 

Klageadgang, tilsyn m.v.

 

Igennem klar kommunikation med kunden forsøger Advokaterne i Nibe at undgå skuffede forventninger. Dette gælder både i forbindelse med opgavens udførelse og afregning. Skulle der opstå en tvist, vil vi forsøge at løse denne gennem forhandling med kunden.

 

De regler der gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

 

Advokaterne i Nibe er således underlagt advokatsamfundets generelle regler vedrørende klager til Advokatnævnet (Kronprinsessegade 28, 1306 København K – https://www.advokatforeningen.dk/klagemuligheder), herunder klager vedrørende advokatens adfærd og honorar, ligesom vi er underlagt advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126.

 

Herudover gælde de advokatetiske regler.

 

Lovvalg og værneting

 

Advokaterne i Nibes rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister der ikke kan løses gennem dialog, kan alene indbringes for retten i Aalborg.